Veelgestelde vragen


Wat is de Advieswinkel?

Een inloopwinkel waar mensen gratis en anoniem terecht kunnen voor praktisch advies, een luisterend oor en een plek om hun hart te luchten. Mensen kunnen er ook terecht voor het verkrijgen van informatie over (lichte) psychische klachten die zijzelf of anderen in hun omgeving ervaren. De Advieswinkel draagt eraan bij dat psychische klachten vroegtijdig verholpen en/of gesignaleerd worden. Bij ons kun je terecht wanneer je even niet zo lekker in je vel zit, maar het een te grote stap vindt om naar een psycholoog of POH GGZ te gaan.


Voor wie is de Advieswinkel?
De Advieswinkel is er voor iedereen van 8 jaar of ouder die behoefte heeft aan een luisterend oor. Gezien onze locaties in stadsdeel Oost,Centrum en Zuid zijn gefaciliteerd, zien wij veelal mensen uit deze buurten. Echter, ook alle andere Amsterdammers en zelfs mensen buiten Amsterdam zijn bij ons van harte welkom! Dus we zijn er voor groot en klein, jong en oud, mantelzorgers, studenten, koppels, werknemers en nog veel meer.


Met welke klachten kunnen mensen terecht bij de Advieswinkel?

In het algemeen gaat het om klachten die van invloed zijn op jouw beleving van geluk. Hierbij kun je denken aan stress, overspannenheid, eenzaamheid, somberheidsklachten, slaapproblemen en verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste. Het kan zijn dat je zelf met bepaalde problemen te maken hebt, maar het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over hoe je om moet gaan met een naaste met problematiek.


Moet je een lichte psychische klacht hebben voor een consult?
Nee. Soms kan het zijn dat je ergens tegenaan loopt en wil je dit graag bespreken met iemand buiten je vriendenkring en familie om. Dit kan ook met één van onze psycholoog-vrijwilligers. Een psychische klacht is relatief en kan voor iedereen iets anders betekenen.


Wat is het probleem waar de Advieswinkel een oplossing voor biedt?

Veel mensen lopen jarenlang rond met psychische aandoeningen voordat ze hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. Enkele aanwijsbare redenen daarvoor zijn:
- hoge kosten voor psychische hulp
- taboe op psychische hulp
- onderschatting van de klachten


Wat kan een bezoeker van de Advieswinkel verwachten?

De bezoeker kan verwachten dat hij/zij in vertrouwen, kosteloos en anoniem kan praten over datgene wat hem/haar dwars zit. De psycholoog-vrijwilligers zullen een volledig beeld proberen te schetsen van het verhaal van de bezoeker en zullen samen met hen op zoek gaan naar praktische adviezen. Ook de zelfredzaamheid van de bezoeker zal bevorderd worden. De bezoeker kan tot vijf keer terugkomen voor een gesprek.


Hoe is de begeleiding van de studenten geregeld?

Onze vergevorderde (vaak master-) studenten psychologie ontvangen in eerste instantie een uitgebreide training. Daarna worden zij op twee manieren begeleid: zij ontvangen maandelijks werkbegeleiding van o.a. gezondheidszorgpsychologen en bestuursleden: door intervisie en supervisie. Ook wordt er aan kennisverbreding van de studenten bijgedragen door middel van thema-avonden waar zorgprofessionals hun ervaringen met hen delen.


Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?
Alle consulten worden in tweetallen afgenomen door onze studenten. Eén leidt het gesprek en de ander voorziet de gespreksleider van feedback en voorkomt dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien tijdens het gesprek.
Daarnaast zijn er ook:
- strikte protocollen voor wat een student wel/niet mag doen.
- intervisiegroepen waarin alle casussen, de voortgang en de doelstelling worden besproken. Hierdoor is er ook de mogelijkheid van feedback en kan gebruik gemaakt worden van elkaars ervaringen en kennis.
- meer persoonlijke begeleiding komt aan bod tijdens de supervisie, waarin persoonlijke valkuilen, moeilijke gespreksthema’s en casussen, de voortgang en de doelstelling besproken en bijgehouden worden.


Bestaat dit soort laagdrempelige, preventieve psychische hulp dan nog niet?
De Advieswinkel is een antwoord op recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg waarbij meer preventie en vroegdetectie belangrijk zijn, evenals gedecentraliseerde wijkaanpak. De Advieswinkel is een goede aanvulling op al bestaande initiatieven. Laagdrempelige preventieve psychische hulp bestaat onder andere in de vorm van e-health, maar niet in deze vorm van een fysieke locatie met persoonlijk contact, waar je zonder afspraak terecht kunt. Veelal zijn andere intiatieven niet gratis, anoniem of niet-stigmatiserend, Bovendien beoogt de Advieswinkel om samen te werken met bestaande initiatieven en lokale hulporganisaties.


Hoe ziet het kostenplaatje eruit?
Het kostenplaatje kan worden onderverdeeld in een aantal posten: oprichtingskosten, verzekeringskosten, interne activiteiten zoals trainingen en teambuilding, promotiekosten, coördinatiekosten (bijv. consumpties tijdens bijeenkomsten)instandhouding rechtspersoon en inschrijving bij de KvK, bankkosten en onvoorziene kosten. Door accommodatie van partners kunnen we de grootste kosten reduceren. Wij worden momenteel gefinancierd door subsidies van gemeenten en private fondsen.


Wat is het traject dat bezoekers doorlopen?
Mensen kunnen binnenlopen tijdens de spreekuren of online een afspraak maken. Zij krijgen maximaal 5 gesprekken.


Wat gebeurt er met mensen die binnenkomen met ernstigere klachten?

Behoren de klachten tot de exclusiecriteria van de Advieswinkel, zoals kans op suïcide, dan wordt de bezoeker geadviseerd om naar de huisarts te gaan. Mocht gaandeweg het traject blijken dat de klachten ernstiger zijn dan aanvankelijk ingeschat, dan volgt eveneens het dringende advies de huisarts te bezoeken. Bij acute ernstige risico’s voor de bezoeker zelf of de omgeving wordt overleg gepleegd met de Wijkagenten en/of de Crisisdienst. Als de huisarts van de persoon bekend is, zal deze in voorkomende gevallen ook worden ingelicht. Het is van belang dat iemand vervolgens daadwerkelijk de huisarts bezoekt. Om dat te bereiken kan het van belang zijn om adequate informatie te verstrekken om drempels voor het huisartsbezoek weg te nemen of te verlagen. Er kunnen veel misverstanden bestaan over het vervolgtraject, zoals bijvoorbeeld angst voor gedwongen opname of opsluiting.


Is het niet beter mensen met lichte psychische klachten zelf op zoek te laten gaan naar oplossingen voor hun problemen?

In theorie zou dat de beste oplossing zijn. Echter, zelf op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en iets helemaal alleen doen is niet gelijk aan elkaar. De oplossing zit vaak al in de bezoeker zelf. Door het stellen van de juiste vragen beoogt de psycholoog-vrijwilliger deze oplossing uit de bezoeker te halen. In de praktijk blijkt dat ook dat mensen het lastig vinden een eerste stap te zetten in het aanpakken van hun klachten, wat er in resulteert dat mensen gemiddeld 9 jaar rondlopen met psychische klachten, alvorens hulp te zoeken. Dit levert hoge kosten op en een onnodig lage kwaliteit van leven. In de somatische gezondheidszorg zijn de meeste grote verbeteringen het gevolg van een eerdere opsporing en behandeling van aandoeningen. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)is er nu nog vooral aandacht voor de behandeling van aandoeningen die er al zijn, maar er kan en moet veel meer gedaan worden aan preventie.

De verschuiving naar vroegdetectie en vroegtijdige behandeling begint ook in de GGZ nu langzaam op gang te komen. De Advieswinkel ondersteund deze trend en breidt het verder uit. Wij geloven dat het goed is als mensen het normaal vinden om in de Advieswinkel langs te komen om betrouwbare informatie of praktisch advies te halen om hun psychische veerkracht te versterken.

BRON: GGZ in tabellen, Trimbos Instituut (2012) ; Interview met Jan Walburg, directeur Trimbos-Instituut, Trouw Magazine, 25/03/2009.


Hoe gaat de Advieswinkel om met risico op suïcide?

Wanneer er door een psycholoog-vrijwilliger wordt ingeschat dat er bij een bezoeker een hoog risico op suïcide is, zal deze bezoeker niet het normale gesprekstraject ingaan. De studenten zijn onvoldoende getraind om met dit risico om te gaan. Daarom zal iemand worden doorverwezen naar de huisarts of naar instanties die beter uitgerust zijn om te gaan met suïcidaliteit, zoals 113-Online en Hulplijn Amsterdam. Bij acute ernstige risico’s voor de persoon zelf of de omgeving wordt overleg gepleegd met de lokale crisisdienst. Als de huisarts van de persoon bekend is, zal deze in voorkomende gevallen ook worden ingelicht. De bezoeker van de Advieswinkel is hiervan op de hoogte voor hij een consult krijgt.


Naar wie verwijst de Advieswinkel door?
In vrijwel alle gevallen zal de Advieswinkel samen met de bezoeker werken aan het doel dat ze samen hebben opgesteld. Indien gewenst/gevraagd zal de Advieswinkel doorverwijzen naar samenwerkende (informele) instanties en naar de huisarts.


Hoe gaat de Advieswinkel om met vertrouwelijke informatie?

Uiteraard is vertrouwelijkheid van essentieel belang. Bezoekers komen met zeer persoonlijke klachten en willen niet dat anderen daar van af weten. Bij de gesprekken zal worden benadrukt dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Uitzondering hierop is wanneer iemand een acuut gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Wanneer het vermoeden bestaat dat iemand zichzelf of een ander iets wil aandoen, wordt in overleg met de supervisor per geval besloten wat de meest geëigende weg is. Zo nodig zal contact worden opgenomen met de crisisdienst, met de politie of met de huisarts(-enpost). Student-vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring om hen te doordringen van het belang van vertrouwelijkheid. Het bestuur ziet er nauwgezet op toe dat deze verklaring ook wordt nageleefd.
De persoonsgegevens van bezoekers zijn niet van belang voor de Advieswinkel, omdat niet gedeclareerd hoeft te worden. Het is daarom voor een bezoeker mogelijk om anoniem te blijven. Teneinde statistische gegevens bij te kunnen houden, wordt van bezoekers enkele gegevens bijgehouden. Te denken valt aan geslacht, leeftijd en postcode. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben, dan blijft dit achterwege. De statistiek mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de kerntaken.


Waarom kan een bezoeker niet voor een onbeperkt aantal consulten terugkomen?

De Advieswinkel beoogt de zelfredzaamheid te bevorderen van de bezoeker en daarom kan een bezoeker niet onbeperkt terugkomen. De Advieswinkel helpt bij het geven van een aanzet voor het zelfoplossend vermogen. Daarom is er een maximum van vijf gesprekken gesteld.


Welke studenten werken in de Advieswinkel?
De studenten die bij de Advieswinkel werken zijn gemotiveerde en geëngageerd. Zij zijn bereid tot persoonlijke reflectie en constructieve samenwerking. Ook hebben zij kennis van klinische gespreksvoering en diagnostische vaardigheden. Bovendien kunnen zij hun vakinhoudelijke kennis in de vorm van psycho-educatie overbrengen aan de bezoekers van de Advieswinkel. Zij verdiepen zich in de sociale kaart en het lokale zorglandschap. Tot slot houden zij de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg nauw bij en weten zij wat dit betekent in de praktijk.


Zijn studenten gemotiveerd om hier als vrijwilliger aan mee te werken?
Uit een enquête onder psychologiestudenten blijkt een groot enthousiasme voor de Advieswinkel.
Zij zien dit als een goede manier om gewenste praktijkervaring op te doen:
▪ 95% van de ondervraagde psychologiestudenten wil eerder praktijkervaring opdoen dan nu het geval is
▪ 71% van de studenten zou graag betrokken willen zijn bij de Advieswinkel
BRON: Enquête onder Nederlandse psychologiestudenten, n=107, Nationale DenkTank, 2013; Interviews Leidse Rechtswinkel, Rechtswinkel Amsterdam, Sensoor (Hulplijn Amsterdam) en studenten.


Hoe lang blijven student-vrijwilligers betrokken bij de Advieswinkel?

Naarmate student-vrijwilligers langer meedraaien, zullen ze door hun toegenomen ervaring steeds nuttiger worden en betere inschattingen kunnen maken. Het is daarom van groot belang om student-vrijwilligers voor langere tijd in te kunnen zetten. De student-vrijwilligers zullen zich dan ook voor 12 maanden verbinden aan de Advieswinkel. Op deze manier kan een continue hoge kwaliteit worden gegarandeerd en zijn er altijd ervaren vrijwilligers beschikbaar om nieuwe studenten in te werken. Bij vertrek ná die periode krijgen studenten een aanbeveling mee om aan te tonen dat zij zich gedurende langere tijd vrijwillig en naar volle tevredenheid hebben ingezet.


Hoe wordt de effectiviteit van de Advieswinkel gemeten?

Om uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van onze consulten houden wij een aantal gegevens anoniem bij, zoals de algemene tevredenheid. Door middel van een vraag naar de algemene tevredenheid op een schaal van 0-10 (bij aanvang en na afloop van elk gesprek). Daarnaast worden de volgende gegevens bijgehouden: Gespreksthema’s, geslacht, leeftijdcategorieën, doorverwijzingen, en het aantal gevoerde gesprekken. Ook zullen maken wij anonieme rapportages over alle gevoerde gesprekken.Heeft u nog andere vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!


info@de-advieswinkel.nl

Social media

> Facebook

> LinkedIn

> Twitter